تاییدیه ها

شرکت پویش درمان گستر با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی و فروش تجهیزات پزشکی نسبت به اخذ مجوزهای پزشکی در خصوص دستگاه های تولیدی خود بر اساس استانداردهای  بین المللی اقدام نمود. این شرکت به عنوان یک مجموعه دانش بنیان توانسته است که بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات تولید و توزیع دستگاه های خود را در مراکز درمانی معتبر داخلی و خارجی صورت دهد.